Door te surfen op onze website aanvaardt u de cookies die gebruikt zullen worden om de inhoud of de publiciteit ervan relevanter te maken. X

Wettelijke bepalingen

Raadpleeg onze wettelijke bepalingen die werden geüpdatet op 10 juli 2015

Deze website is in eigendom van en wordt beheerd door Car Hunter, BVBA YOU FIND WE PAY, TVA n° BE0500.776.158, Engelbamp 27, 3800 Sint-Truiden.
De samenstelling en inrichting van de website behoort exclusief toe aan Car Hunter.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten van de website (m.i.b. van de intellectuele eigendomsrechten) toebehoren aan Car Hunter.

Over Car Hunter :


Car Hunter is een online platform voor auto, moto en toebehoren – zoekertjes. De input kan afkomstig zijn van alle spelers van de automobielsector, particulieren, autohandelaars, leasingmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, …

De doelgroep is vooral de autohandelaars, die een werktuig aangeboden krijgen om tijd en middelen te winnen.
Maar eveneens de “inputs” van het platform.
Het voordeel voor de handelaars is dat zij niet langer de baan op moeten om voertuigen te gaan zoeken. Deze worden hen aangereikt via een systeem van geolokalisatie, waardoor hij tijd en middelen kan uitsparen en zich enkel en alleen moet focussen op zijn Core Business. Car Hunter zal hem wijzen op de plaatsen waar hij het voertuig waarnaar hij op zoek is kan terugvinden.

Ook de particulier kan zijn voertuig verkopen zonder zorgen, ongeacht de staat ervan en dit overal ter wereld. Bovendien zullen alle handelaars die interesse vertonen voor zijn type voertuig een melding krijgen waardoor zij onmiddellijk concrete voorstellen kunnen formuleren.

Tenslotte is er voor de leasingmaatschappijen het voordeel dat haar voertuigen kunnen worden overgenomen zelfs voordat het contract afloopt. Ook dient zij de voertuigen waarvan het contract is afgelopen niet meer in goede staat laten zetten omdat de in deze staat kunnen verkocht worden aan een handelaar, die op zijn beurt deze stap zal waarnemen.

Door niet de focus van de geolokalisatie mede te plaatsen op de verkoper en niet enkel op het voertuig creëert Car Hunter als het ware “mobile garages” waarbij de handelaars de baan op kunnen met hun volledig wagenpark dat zichtbaar wordt voor de andere professionals die ze onderweg tegenkomen.

Car Hunter verbindt er zich tenslotte toe om een sterk Customer relationship management uit te werken om een daadwerkelijke Marketing Automationstrategie op poten te zetten. De juiste informatie verstrekken aan de juiste klant en op het juiste ogenblik middels het juiste kanaal is de doelstelling van Car Hunter.

Eigendomsrecht van de gegevens op de site


Alle gegevens (o.a. en zonder limitatief te zijn : foto's, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma's, muziekbestanden en alle andere bestanden onderworpen aan intellectuele of industriële eigendomsrecht) gepubliceerd op de site van Car Hunter zijn het exclusieve eigendom van Car Hunter.
Dit eigendomsrecht betreft de vormgeving, de volledige inhoud van www.carhunter.pro en alle andere zaken die worden weergegeven op de website.
Deze gegevens zijn beschermd door het Belgische en internationale recht ter bescherming van de intellectuele eigendom en de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases.

De gebruiker verklaart dat Car Hunter over het recht beschikt om alle teksten, foto’s of andere informatie die de gebruiker op de website van Car Hunter heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.

Het verzamelen of inwinnen (al dan niet via robots) voor commerciële doeleinden van gegevens die op onze site verschijnen is verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden

Geen enkele van de bestanddelen van, noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Car Hunter.

Elke inbreuk zal worden vervolgd.

Aansprakelijkheid


Car Hunter kan nooit de juistheid, volledigheid, gepastheid van de berichtgeving of informatie op haar website garanderen en kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Car Hunter kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen.

Car Hunter kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de toepassing van waarborgen of de staat van de voertuigen die te koop worden aangeboden op de site van Car Hunter.

Car Hunter is niet verantwoordelijk voor welke beslissingen of daden dan ook die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden.

Car Hunter is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van haar website, noch voor de eventuele overdracht van virussen via de websites of voor het slecht functioneren van haar website om technische redenen of andere, incl. storingen en onderbrekingen.

Dergelijke problemen geven geen aanleiding tot terugbetalingen, prijsverminderingen of enige andere compensatie.

Car Hunter kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor onrechtstreekse schade geleden door de gebruiker, zoals commerciële (verlies van cliënteel), financiële verliezen (verlies aan inkomsten, verhoging van de algemene kosten, verlies van verwachte besparingen, enz.) of gebruiksderving, het verstoren van de planning of organisatie en de klachten van derden, zelfs indien Car Hunter werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade.
De gebruiker verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de aansprakelijkheidsbeperking hierboven en zelf in te staan voor de gevolgen van de bedoelde schade, en zo Car Hunter te ontheffen van elke aansprakelijkheid.

Car Hunter treedt niet op als verkoper. Zij brengt het eigendomsrecht van objecten de voertuigen niet over van de verkoper naar de koper.

Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten conform de bepalingen van de internationale verdragen.

Zij biedt ook geen enkele garantie aangaande de via haar website verkochte goederen.

Privacy


Car Hunter eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens die binnen de databank van Car Hunter worden verzameld kunnen zowel worden gebruikt voor interne doeleinden van Car Hunter of worden doorgegeven worden aan onze partners. De gebruiker kan toegang krijgen tot deze persoonsgegevens.
Deze gegevens kunnen ook op elk ogenblik worden ingezien, verbeterd of verwijderd.
De gebruiker die niet wenst dat de gegevens worden doorgegeven aan de partners van Car Hunter, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Car Hunter is in geen enkel geval aansprakelijk voor het al dan niet onrechtmatig gebruik dat derden van deze gegevens maken.

Cookies


De site van Car Hunter maakt gebruik van cookies om bezoekers te identificeren.
De gebruiker kan op elk ogenblik het registreren van een cookie weigeren door dit in zijn internetnavigator te selecteren.

Diversen


Elke kennisgeving tussen de partijen zal rechtsgeldig gebeuren: (a)Hetzij op de faxnummers en adressen van Car Hunter, of op elk ander nummer of adres dat de partijen later aan elkaar meedelen per gewone post of per fax; (b) Hetzij door middel van elektronische post. Elke kennisgeving zal plaatsvinden op het ogenblik van de ontvangst van de fax of de e-mail, indien deze tijdens de normale kantooruren werd verzonden; indien dit niet het geval is, zal de kennisgeving geacht te hebben plaatsgehad op het ogenblik van de daaropvolgende werkdag. De partijen verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat hun mailbox voorzien is van een ontvangstmelding (message « read », « gelezen », lu – fonction : tools/options/e-mail options/tracking options/request a read receipt for all messages sent) die zowel tussen partijen als ten aanzien van derden een zelfde bewijskracht zal hebben als een geschreven document.

Een eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden of andere essentiële bepalingen van de verkoopsovereenkomst van voertuigen, brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang. In geval dat deze nietigheid de aard zelf van de verkoopsovereenkomst aantast, zullen beide partijen trachten om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe geldige vervangingsclausule.

Elke bestelling en verkoopovereenkomst, op dewelke huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Brussel zijn, volgens het bedrag van het geding, als enige bevoegd voor alle gedingen van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit een bestelling of een contract dat daaruit ontstaat.