Door te surfen op onze website aanvaardt u de cookies die gebruikt zullen worden om de inhoud of de publiciteit ervan relevanter te maken. X

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen


Door gebruik te maken van de diensten op de website van Car Hunter, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Car Hunter, de disclaimer en de volgende gebruiksvoorwaarden, inclusief deze die via een hyperlink beschikbaar zijn, alsook met de algemene regels van de websites van onze verbonden en geassocieerde ondernemingen.

Ieder gebruik van de website van Car Hunter is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Car Hunter behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk ogenblik te mogen wijzigen en/of aan te passen.

De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.


De aansprakelijkheid van de gebruiker


De gebruiker garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onvolledige of onjuiste gegevens, valse identiteiten, of gegevens die toebehoren aan derden die daarvoor geen toestemming hebben gegeven, geeft Car Hunter het recht om de toegang tot haar website tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen.

Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door de gebruiker, valt enkel onder zijn eigen verantwoordelijkheid

L’utilisateur s’engage à ne pas publier du contenu provoquant le racisme, la xénophobie, le négationnisme ou la discrimination, les propositions de nature politique, la violence ou la haine envers une personne ou un groupe, la diffamation, le harcèlement, les insultes, l’abus de noms ou d’images, l’abus de confiance ou l’abus sexuel.

Hij zal Car Hunter vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Car Hunter controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

De gebruiker verbindt er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen aangaande : racisme, xenofobie, negationisme of discriminatie, politieke uitlatingen, geweld of haat ten opzichte van een persoon of een groep laster en/of eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen of seksuele inhoud.

De gebruiker zal zich niet schuldig maken aan schending van intellectuele of andere eigendommen of te spammen via de gegevens van de site van Car Hunter.

Car Hunter heeft het recht om, spontaan of na een klacht van een derde bepaalde inhoud te weigeren of te verwijderen indien ze niet overeenstemt met het imago van de website, in strijd is met de overeenkomsten en voorwaarden, illegaal of storend is.

Car Hunter heeft als enige het recht om hierover te beslissen en hoeft geen verantwoording af te leggen bij de gebruiker.

Car Hunter heeft bovendien het recht om een gebruiker te blokkeren indien hij inbreuken pleegt op de gebruiks- of andere voorwaarden van de overeenkomst, nalatig is in zijn betalingen of zich bezig houdt met illegale praktijken.

Car Hunter heeft het recht hiervoor een extra kost aan te rekenen met ene minimum van € 100,00.

De gebruiker verbindt er zich toe Car Hunter te vrijwaren voor alle mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en juridische aanspraken die door derden zouden worden geuit, naar aanleiding van een inhoud die door de gebruiker op de website werd geplaatst.

Onderdelen van het platform :

 • De zoekertjes voor particulieren


  Er dient door de particulier een gebruikersprofiel te worden aangemaakt en deze dient bevestigd te worden via een bevestigingsmail.

  Particulieren kunnen enkel hun voertuig te koop stellen maar kunnen geen zoekopdrachten uitvoeren of een voertuig aankopen.

 • De zoekertjes voor professionals


  Daarna zal de professioneel zijn kosten kunnen betalen via een online-betalingsapplicatie (via SEPA of bankkaart) nadat hij zijn keuze heeft gemaakt aangaande het type abonnement.
  De professionelen kunnen zowel kopen als verkopen via de website en haar toepassingen.

 • De online-veiling voor professionals


  Naast de gebruikelijke zoekertjes van zowel particulieren als van professionals voorziet Car Hunter nog de mogelijkheid van een online veiling en een vorm van samenwerking tussen de handelaars waarbij een professional een online-veiling organiseert van maximaal 15 minuten. Daarna zal de hoogste bieder het voertuig verwerven.

De contractsluiting tussen Car Hunter en de gebruiker

De gebruiker dient zich te registreren om gebruik te kunnen maken van de diensten van Car Hunter. Hij dient een gebruikersprofiel aan te maken en deze dient bevestigd te worden via een bevestigingsmail.

Dergelijk profiel kan enkel worden aangemaakt door rechtspersonen middels hun wettelijke vertegenwoordiger die namens haar een overeenkomst kan afsluiten en natuurlijke personen met volledige rechtsbekwaamheid.

De rechtspersonen die een profiel aanmaakt erkent uitdrukkelijk dat dit is gebeurd door haar wettelijke vertegenwoordiger en dat Car Hunter zich op het schijnmandaat kan beroepen indien dit niet het geval zal zijn.

Per gebruiker wordt slechts 1 profiel registratie aanvaard. In geval van verschillende vestigingen zal elke vestiging worden geregistreerd als een aparte gebruiker.

Een profiel op Car Hunter is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere gebruiker.

De gebruiker zal Car Hunter onmiddellijk inlichtingen over elke wijziging in zijn gegevens.

Het aanmaken van een gebruikersprofiel wordt beschouwd als een aanbod waarop Car Hunter vrij is om op in te gaan.

Elke gebruiker krijgt een persoonlijk paswoord dat niet aan derden mag worden bekendgemaakt of doorgegeven. In geval van inbreuk zal de gebruiker persoonlijk gehouden zijn de schade van Car Hunter of van derden te vergoeden.

De overeenkomst komt tot stand door de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Car Hunter van de bestelling van de gebruiker.

Kosten

Particulieren


Voor particulieren is de toepassing 100% gratis.

Professionelen


Basistarief : Het basisabonnement (excl. BTW) voor het gebruik van de website bedraagt :

 • € 99,00 per maand voor 1 land;
 • € 149,00 per maand voor 2 tot 3 landen ;
 • € 199,00 per maand voor wereldwijd.

Voor deze prijs kan de professional zijn volledig aanbod op het Car Hunter-systeem plaatsen en dit op een onbeperkte wijze..

Extras's


Deze tarieven zijn slechts indicatief en Car Hunter kan deze tarieven ten allen tijde aanpassen na kennisgeving van de abonnees.

Prijsaanpassingen zullen een maand op voorhand aan de gebruiker worden meegedeeld. De gebruiker zal daarna het recht hebben om zijn overeenkomst op te zeggen vóór de datum dat de prijs wordt aangepast. Indien Car Hunter geen opzegging heeft ontvangen tegen de datum van de prijsaanpassing zal de gebruiker geacht worden met deze prijsaanpassing te hebben ingestemd.

Betaling


Tenzij anders overeengekomen zal door Car Hunter maandelijkse worden gefactureerd. Het factuurbedrag is onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen zal de gebruiker in gebreke zijn. In dit geval zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 15% vanaf de vervaldag tot aan de volledige. Bovendien zal een conventionele schadevergoeding van 15% verschuldigd zijn uit hoofde van de schade en interesten, met een minimum van 500 euros; en dit op een bevoorrechte wijze. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Indien de door Car Hunter geleden schade hoger is zal deze werkelijke schade door de gebruiker worden vergoed.

Car Hunter behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen op te shorten in geval van gebrekkige of laattijdige betaling door de gebruiker.

In geval van niet-betaling door de gebruiker gedurende meer dan 14 dagen, kan Car Hunter de gebruiker in kennis stellen van haar beslissing om de overeenkomst te beëindigen ten laste van deze laatste, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Beëindiging/Opzegging :


De overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur.
Deze kan steeds worden beëindigd in onderling overleg of door een van de partijen tegen een opzeggingstermijn van 1 maand na de lopende maand.
Car Hunter kan de overeenkomst eveneens zonder enige opzeggingstermijn opzeggen om volgende redenen :

 • om het even welke fout of zware tekortkoming in hoofde van de gebruiker ;
 • geen betaling van de factuur binnen de 14 dagen ;
 • schending van de gebruikers- of andere voorwaarden van Car Hunter door de gebruiker ;
 • insolventie, opstart faillissement of aanvraag WCO door de gebruiker ;
 • inbreuken op de openbare orde of de goede zeden door de gebruiker ;


Diversen


Elke kennisgeving tussen de partijen zal rechtsgeldig gebeuren: (a)Hetzij op de faxnummers en adressen van Car Hunter, of op elk ander nummer of adres dat de partijen later aan elkaar meedelen per gewone post of per fax; (b) Hetzij door middel van elektronische post. Elke kennisgeving zal plaatsvinden op het ogenblik van de ontvangst van de fax of de e-mail, indien deze tijdens de normale kantooruren werd verzonden; indien dit niet het geval is, zal de kennisgeving geacht te hebben plaatsgehad op het ogenblik van de daaropvolgende werkdag. De partijen verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat hun mailbox voorzien is van een ontvangstmelding (message « read », « gelezen », lu – fonction : tools/options/e-mail options/tracking options/request a read receipt for all messages sent) die zowel tussen partijen als ten aanzien van derden een zelfde bewijskracht zal hebben als een geschreven document.

Een eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden of andere essentiële bepalingen van de verkoopsovereenkomst van voertuigen, brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang. In geval dat deze nietigheid de aard zelf van de verkoopsovereenkomst aantast, zullen beide partijen trachten om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe geldige vervangingsclausule.

Elke bestelling en verkoopovereenkomst, op dewelke huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Brussel zijn, volgens het bedrag van het geding, als enige bevoegd voor alle gedingen van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit een bestelling of een contract dat daaruit ontstaat.